visdoding bij kweekvis


14 december 2009

De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 14 december 2009, te Haarlem, ter behandeling van de 1e begrotingswijziging 2010;

constaterende dat:
- vissen pijn en stress kunnen ervaren;
- dierenwelzijn een aandachtspunt is bij het stimuleringsbeleid verduurzaming van de viskweek;
- de provincie streeft naar een zo diervriendelijk mogelijke aquacultuur (Agenda Landbouw en Visserij);

overwegende dat:
- het mogelijk is om vissen te verdoven;
- vis op ijs leggen en onderkoelen slechts verlammend maar niet verdovend werkt;

van mening dat:
- dieren niet bij hun volle bewustzijn behoren te worden geslacht;
- vissen verdoofd of onmiddellijk gedood moeten worden alvorens zij worden verwerkt;

gehoord de discussie,

dragen het College van Gedeputeerde Staten op:
- op geen enkele wijze, direct of indirect, ondersteuning of medewerking te verlenen aan producenten die vis niet verdoven of vis niet onmiddellijk doden voor de verwerking;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Voor

GL, CU/SGP, SP, PvdD

Tegen

CDA, PvdA, VVD, D66

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer