verdoving voor doding vis


10 november 2008

De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 10 november 2008, te Heiloo, ter behandeling van de begroting 2009;

constaterende dat:
- vissen pijn en stress kunnen ervaren;
- dierenwelzijn een aandachtspunt is bij het stimuleringsbeleid verduurzaming van de viskweek;

overwegende dat:
- het mogelijk is om vissen te verdoven;
- vis op ijs leggen en onderkoelen slechts verlammend maar niet verdovend werkt;

van mening dat:
- dieren niet bij hun volle bewustzijn hoeven te worden geslacht;
- vissen verdoofd moeten worden alvorens zij worden geslacht;

gehoord de discussie,

dragen het College van Gedeputeerde Staten op:
- op geen enkele wijze, direct of indirect, ondersteuning of medewerking te verlenen aan producenten die vis niet verdoven voor de slacht;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Voor

GL, SP, CU/SGP, PvdD

Tegen

CDA, VVD, PvdA, D66

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer