TWIN-H


10 november 2008

De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 10 november 2008, te Heiloo, ter behandeling van de TWIN-H;

constaterende dat:
- Gedeputeerde Staten een ondergrens van 3 miljoen willen hanteren voor projecten die aanspraak maken op TWIN-H;
- deze ondergrens niet in de stukken is opgenomen;

overwegende dat:
- goede, maar minder kostbare projecten daardoor geen doorgang zouden kunnen vinden of ten koste gaan van andere goede projecten binnen een begroting;

van mening dat:
- zulks onwenselijk is;

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:
- geen projecten voor TWIN-H uit te sluiten omdat ze te weinig kosten;
- projecten in het kader van TWIN-H aan Provinciale Staten voor te dragen op basis van nut, kwaliteit en overige afspraken die in de voordracht staan;
- in het projectvoorstel aan Provinciale Staten te motiveren waarom geen beroep gedaan wordt op de reguliere begroting;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer