Vafamil-terrein in beheer bij grote natuur­be­heerder NPZK


15 december 2014

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 15 december 2014, te Haarlem, ter behandeling van deze motie vreemd aan de orde van de dag;

constaterende dat:
- het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) het Vafamil-terrein van ca 9,05 ha kadasternummer 11194 aan de Zeeweg in Overveen inclusief dienstwoning in de verkoop zet;
- het gebied, waarvan ca 4 ha als camping in gebruik is, heeft in het gemeentelijk bestemmingsplan een natuur / recreatie bestemming cat 3 heeft en bebouwing tot 600 m2 toegestaan;
- de Provincie Noord-Holland heeft laten weten niet tot aankoop over te willen gaan;

overwegende dat:
- het Vafamil-terrein omsloten is door natuurgebied en midden in de Ecologische Hoofdstructuur in het NPZK ligt;
- het Natura 2000 gebied is en de provincie een zorgtaak heeft;
- voor 1 januari 2015 een regeling getroffen moet zijn tussen overheden omdat anders het terrein aan particulieren wordt aangeboden;
- de druk tot verstedelijking en verrommeling in dit gebied groot is;
- natuurwaarden in dit gebied moeten prevaleren;
- PWN en Natuurmonumenten geïnteresseerd zouden zijn om het gebied over te nemen en te beheren;

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:
- op korte termijn de mogelijkheid te onderzoeken en uit te voeren opdat het Vafamil-terrein aan de Zeeweg in beheer komt bij een grote natuurbeheerder uit het Nationaal Park Zuid-Kennemerland

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, D66, PvdA, 50plus, PVV, ONH, OBP

Tegen

VVD, CDA

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer