Opwekken zonne-energie Schiphol


5 maart 2012

Motie: Opwekken zonne-energie in Schiphol

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 5 maart 2012;

Constaterende dat:
- de wereldwijde technische ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie (o.a. Solar Road) maakt het mogelijk om weg/verhardingen te gebruiken en tegelijkertijd zonne-energie op te wekken;
- de provincie Noord-Holland, TNO en andere partijen een pilot hebben gestart van een fietspad bij Krommenie van geïntegreerde zonnecellen en dat in de Verenigde Staten al een energieopwekkend wegdek is aangelegd;

Overwegende dat:
- bij het opwekken van elektriciteit nu vaak nog schadelijke CO2 emissies wordt uitgestoten en dat zonnecellen milieuvriendelijk stroom opwekken;
- de provincie Noord-Holland in Koersdocument duurzame energie voornemens is een bijdrage te leveren aan beter luchtklimaat in Noord-Holland;
- de luchtvaartsector mede verantwoordelijk is voor de luchtvervuiling in Nederland en dat Schiphol een ambitie heeft om in de toekomst CO2 neutaal te worden;
- de aanleg van zonnepanelen op de verhardingen van Schiphol (op het parkeerterrein en later op de start- en landingsbanen) en rond de start- en landingsbanen veel voordelen voor de luchthaven met zich mee kan brengen o.a. CO2 neutraal, opwarmen van verhardingen enz.;
- zonnepanelen in plaats van grasland rond de start- en landingsbanen het gebied minder aantrekkelijk maakt voor grote vogels en daarmee bijdraagt aan de veiligheid van het vliegverkeer;

Roepen het College van Gedeputeerde Staten op:
- in overleg te treden met de luchthaven Schiphol en het Rijk om de mogelijkheid te onderzoeken en te overwegen voor de aanleg van zonnecellen en zonnepanelen op de parkeerterreinen, op en rond de start- en landingsbanen, taxibanen en de daken van de grote hallen op Schiphol;
- Provinciale Staten uiterlijk 1 september 2012 te informeren naar de uitkomst van het overleg;

En gaan over tot de orde van de dag.


Gohdar Massom (PvdA) Nico Papineau Salm (PvdA)

Ilse Zaal(D66) Bram van Liere(PvdD)


Status

Voor

PvdA, D66, GroenLinks, SP, ONH, CU/SGP, 50plus, Partij voor de Dieren

Tegen

VVD, CDA, PVV

Lees onze andere moties

Mest niet bestempelen als duurzame biomassa

Lees verder

Biomassa en transport

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer