Biomassa en transport


5 maart 2012

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 5 maart 2012.

Constaterende dat:
- ‘biomassavergassing en dan vooral kennisontwikkeling’ één van de drie speerpunten is in het
koersdocument Duurzame Energie
- de intentie is om biomassa grootschalig in te voeren, omdat de in Noord-Holland aanwezige
biomassa niet toereikend is om te voorzien in de benodigde input voor grootschalige
commerciële bio-energiecentrales.

van mening dat:
- het verslepen van grote stromen biomassa over grote afstanden alles behalve duurzaam is
- zoveel mogelijk moet worden gestreefd naar bronnen van regionale herkomst
- daarnaast de tien toetsingscriteria van Stichting Natuur en Milieu en de Milieufederaties
uitgangspunt dienen te zijn bij de beoordeling of een biomassastroom 1165 duurzaam is;

gehoord de discussie, verzoeken het college van GS:
- biomassa dat over grote afstanden moet worden getransporteerd om te worden omgezet in
energie niet langer als duurzaam of groen te beschouwen en deze vorm van energieproductie
niet te faciliteren,

en gaan over tot de orde van de dag.

Fractie PvdD


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, SP, CDA, PvdA, D66, ONH, 50plus, CU/SGP, PVV, PvdD

Tegen

VVD

Lees onze andere moties

Opwekken zonne-energie Schiphol

Lees verder

Barbeque Provinciale Staten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer