Motie Klimaat­ak­koord Parijs


23 mei 2016

Provinciale Staten van Noord-Holland in openbare vergadering bijeen op 23 mei 2016.

Constaterende dat:

- In de beleidsagenda Energietransitie een begin is gemaakt met investeren in een duurzame toekomst door middel van doelstellingen voor duurzame opwekking en besparing van energie;
- Deze ambities nodig zijn gezien de bedreigingen die verdere opwarming van de aarde meebrengen; overstromingen, droogte, schaarste van water en voedsel en daardoor grote aantallen klimaatvluchtelingen;
- De beleidsagenda Energietransitie voornamelijk ge├źnt lijkt te zijn op doelstellingen die een percentage duurzame energieopwekking en besparing beogen.

Overwegende dat:

- De beleidsagenda Energietransitie 2016-2020 nog niet voorziet in CO2-reductie doelstellingen;
- CO2 doelstellingen ook duidelijke doelstellingen zijn die bovendien gehanteerd worden in het Klimaatakkoord van Parijs en in de initiatiefklimaatwet zoals ingediend door de PvdA 2975 en GL in de Tweede Kamer;
- De PvdA, de PvdD en GL een initiatiefvoorstel klimaatinitiatief hebben ingediend, dat zich baseert op deze uitgangspunten.

Van mening zijnde dat:

- De beslispunten uit dit klimaatvoorstel de beleidsagenda Energietransitie aanzienlijk versterken;
Het initiatief Klimaatvoorstel verder belangrijke aanbevelingen bevat die geraadpleegd kunnen worden;
CO2-reductie doelstellingen opnemen in de beleidsagenda Energietransitie past bij de 2985 ambitie van de provincie om in 2050 100% energieneutraal te zijn.

Dragen het college op:
- Doelstellingen op te nemen waarbij aangesloten wordt bij de Europese en Nederlandse doelstellingen: 80-95% minder CO2-uitstoot en 100% duurzame opgewekte energie in 2050;
- Meerjarige klimaatplannen op te stellen met (beleids-)maatregelen, in samenhang met andere overheden;
- In deze klimaatplannen steeds ten minste vier concrete doelen te stellen: percentage reductie CO2, percentage energiebesparing, percentage duurzame energie, een (telkens 2995 aan te passen) CO2-reductie tussendoelstelling voor 2030;
- Inzichtelijk te maken hoe de doelstellingen doorwerken in de verschillende beleidsterreinen, bijvoorbeeld in de uitvoeringsagenda;
- De CO2-voetafdruk van beleidsmaatregelen integraal mee te nemen in de beleidsontwikkeling;
- Jaarlijks te rapporteren over de voortgang door bijvoorbeeld een klimaatcalculatie en gaan over tot de orde van de dag.

Fracties PvdD, PvdA, GL, D66, SP


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, ONH, CU/SGP, SP

Tegen

PvdA, D66, VVD, CDA, 50plus

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer