Motie Beleids­agenda Ener­gie­tran­sitie: klimaat­doel­stel­lingen


23 mei 2016

De Provinciale Staten van Noord-Holland bijeen op 23 mei 2016,

Constateren dat:

 • In de Beleidsagenda Energietransitie een begin is gemaakt met investeren in een duurzame toekomst door middel van doelstellingen voor duurzame opwekking en besparing van energie;
 • Deze ambities nodig zijn gezien de bedreigingen die verdere opwarming van de aarde meebrengen; overstromingen, droogte, schaarste van water en voedsel en daardoor grote aantallen klimaatvluchtelingen;
 • De Beleidsagenda Energietransitie voornamelijk ge├źnt lijkt te zijn op doelstellingen die een percentage duurzame energieopwekking en besparing beogen.

Overwegen dat:

 • De Beleidsagenda Energietransitie 2016-2020 nog niet voorziet in CO2-reductie doelstellingen;
 • CO2[1] doelstellingen ook duidelijke doelstellingen zijn, die bovendien gehanteerd worden in het klimaatakkoord van Parijs en in de initiatiefklimaatwet zoals ingediend door de Partij van de Arbeid en GroenLinks in de Tweede kamer;
 • De Partij voor de Arbeid, de Partij voor de Dieren en GroenLinks een initiatiefvoorstel Klimaatinitiatief hebben ingediend, dat zich baseert op deze uitgangspunten.

Zijn van mening dat:

 • De beslispunten uit dit klimaatvoorstel de Beleidsagenda Energietransitie aanzienlijk versterken;
 • Het initiatief Klimaatvoorstel verder belangrijke aanbevelingen bevat die geraadpleegd kunnen worden;
 • CO2-reductie doelstellingen opnemen in de Beleidsagenda Energietransitie past bij de ambitie van de provincie om in 2050 100% energieneutraal te zijn.

Dragen het college op:

 1. Doelstelling op de nemen waarbij aangesloten wordt bij de Europese en Nederlandse doelstellingen: 80-95 procent minder CO2-uitstoot en 100 procent duurzame opgewekte energie in Noord-Holland in 2050;
 2. Meerjarige klimaatplannen op te stellen met (beleids)maatregelen, in samenhang met andere overheden;
 3. In deze klimaatplannen steeds tenminste vier concrete doelen te stellen:
  a. percentage reductie CO2,
  b. percentage energiebesparing,
  c. percentage duurzame energie,
  d. een (telkens aan te passen) CO2-reductie-tussendoelstelling voor 2030.
 4. Inzichtelijk te maken hoe de doelstellingen doorwerken in de verschillende beleidsterreinen, bijvoorbeeld in de uitvoeringsagenda;
 5. De CO2-voetafdruk van beleidsmaatregelen integraal mee te nemen in de beleidsontwikkeling;
 6. Jaarlijks te rapporteren over de voortgang door bijvoorbeeld een klimaatcalculatie.

En gaat over tot de orde van de dag.

Lammert van Raan (PvdD)
Sandra Doevendans (PvdA)
Rosan Kocken (GroenLinks)
Suzanne Klaassen (D66)
Geert Ritsema (SP)

[1] Met CO2 uitstoot wordt bedoeld CO2 equivalente uitstoot. Alle broeikasgassen kunnen worden teruggerekend naar CO2 equivalent. https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/mains2-1.html.


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, ONH, SP, CU-SGP

Tegen

VVD, 50plus, D66, PvdA, CDA

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer