Amen­dement Veror­dening Fauna­beheer Noord-Holland


13 november 2017

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 6 november 2017, ter behandeling van het ontwerpbesluit tot wijziging van de Verordening Faunabeheer Noord-Holland in verband met de samenstelling van het bestuur van een faunabeheereenheid,

besluiten in het ontwerpbesluit Verordening Faunabeheer Noord-Holland artikel 2.2 lid 1d:

“minimaal twee maatschappelijke organisaties die het doel behartigen van een duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren, niet zijnde jagersverenigingen;”

te vervangen door de tekst:

“minimaal twee maatschappelijke organisaties die het doel behartigen van een duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren, niet zijnde jachthouders.”

En toe te voegen als nieuw lid e.

“terreinbeherende organisaties.”

Toelichting

Dit amendement brengt de ontwerpvoordracht in overeenstemming met de interpretatie van de wet die door de wetgever is gegeven. De wetgever beoogde een versterking van de rol van maatschappelijke organisaties in faunabeheereenheden, door te regelen dat in het bestuur maatschappelijke organisaties (dus minimaal 2) die het doel behartigen van een duurzaam beheer van populaties zijn vertegenwoordigd, en daarbij expliciet uit te sluiten dat de jachthouders als dergelijke organisaties worden aangemerkt. Dit amendement sluit daarmee letterlijk aan bij de toelichting op het amendement dat door de Tweede Kamer is aangenomen en de wetstekst heeft bepaald hoe het bestuur van de faunabeheereenheid dient te worden samengesteld.

Het is zaak dat in het bestuur van de faunabeheereenheid niet alleen de jachthouders zijn vertegenwoordigd, maar dat ook andere maatschappelijke organisaties een stem hebben in de besluitvorming.

In de toelichting op het amendement schrijven de indieners ”Het amendement versterkt daarom ten opzichte van het ontwerpbesluit de rol van maatschappelijke organisaties in faunabeheereenheden, door te regelen dat in het bestuur buiten jachthouders ook andere maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd, die het doel behartigen van een duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren. (italics toegevoegd)

De huidige ontwerpvoordracht sluit weliswaar jachtverenigingen uit als maatschappelijke organisaties, maar jachthouders niet. Hoewel sommige jachthouders ook als maatschappelijke organisaties kunnen worden aangemerkt, mogen zij niet in de plaats komen van andere maatschappelijke organisaties in het bestuur. De huidige tekst sluit dit niet uit en voldoet daarmee niet aan de bedoeling van de wetgever.

Tevens herstelt het amendement de positie van de terreinbeherende organisaties, die in het voorstel in vergelijking met de huidige verordening zijn weggeschreven.


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PvdD

Tegen

CU, ONH, VVD, CDA, PvdA, D66, 50plus, PVV

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer