Amen­dement Verant­woorde ontwik­keling Schiphol


18 december 2017

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 18 december 2017, te Haarlem, ter behandeling van de Koers Omgevingsvisie NH2050;

besluiten in bovengenoemd ontwerpbesluit:

op pagina 9 in de paragraaf over Schiphol het woord “groei” te vervangen door “ontwikkeling”,

waarmee de tekst als volgt komt te luiden:

“Gelet op de balans tussen leefbaarheid en een veilige en verantwoorde groei ontwikkeling van Schiphol leggen we voor de ontwikkeling van Schiphol de focus op hinderbeperking in plaats van op het aantal vliegbewegingen. In de bestaande afspraken over Schiphol over de ontwikkelingen van de luchthaven na 2020 zijn randvoorwaarden voor geluid, uitstoot en vervuiling opgenomen waaraan Schiphol zich ook bij een verantwoorde groei ontwikkeling in de toekomst moet houden. Hierbij wordt rekening gehouden met de hinder voor omwonenden, het belang van werkgelegenheid van de vele Noord-Hollanders en het gebruik dat zij van de luchthaven maken. Overigens geldt veiligheid eveneens als een absolute randvoorwaarde.”

Toelichting:

Tijdens de PS vergadering van 13 november is de motie “Groei Schiphol van de baan” aangenomen. Bovendien heeft de Gedeputeerde in die vergadering en in de commissievergadering van 7 december 2017 aangegeven dat eerst de uitkomst van de Milieu Effect Rapportage moet worden afgewacht, vooraleer kan worden besloten of Schiphol nog kan groeien. Bovendien hebben Noord-Hollanders in het publieksonderzoek aangegeven het ‘verbeteren van de luchtkwaliteit’ van zeer groot belang te vinden en deze opgaven te verkiezen boven economische doelen, waaronder meer vluchten op Schiphol. Met deze voorgestelde tekstwijziging committeren wij ons als provincie niet aan de groei van Schiphol, maar wel aan een verantwoorde ontwikkeling waarbij een toename van het aantal vlieg-bewegingen geen doel op zichzelf is. Hiermee wordt meer recht gedaan aan de aangenomen motie.

en gaan over tot de orde van de dag.

Linda Vermaas
Partij voor de Dieren

Michel Klein
ChristenUnie-SGP

Fred Kramer
GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PvdD, CU, 50plus

Tegen

ONH, VVD, CDA, PvdA, D66, PVV

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer