Amen­dement bestaande agra­rische bebouwing


3 februari 2014

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 3 februari 2014 ter behandeling van de voordracht vaststelling Provinciale Ruimtelijke Verordening,

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit:

aan de tekst van artikel 2h “bestaand bouwblok: bouwblok vastgelegd in een bestaand bestemmingsplan, zoals dat geldt ten tijde van de inwerkingtreding van de verordening;” toe te voegen de tekst “voor zover de bebouwing geen agrarische bebouwing betreft”;

Toelichting

Dit amendement heeft de bedoeling om te voorkomen dat verspreid liggende schuurtjes als BBG in de verordening worden opgenomen en daardoor meer bebouwing, zoals woningbouw, mogelijk is. Bij de vaststelling van de PRVS is alle bebouwing, inclusief agrarische bebouwing, als bestaand bebouwd gebied (BBG) begrensd (op de kaart). In deze PRV wordt agrarische bebouwing niet als verstedelijking gezien, maar moet agrarische bebouwing worden geconcentreerd op het agrarisch bouwperceel (artikel 26 en 28 PRV). Bij vaststelling van deze PRV zou de kaart worden aangepast zodat alle agrarische bouwblokken niet meer als BBG waren aangeduid. Na de ter inzagelegging is de kaart komen te vervallen. Dit zou betekenen dat agrarische bouwblokken als BBG zijn aangewezen. Dat is onwenselijk. Bebouwing op agrarische bouwpercelen is uitgezonderd als BBG, maar er is ook agrarische bebouwing buiten de agrarische percelen.


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, OuderenpartijNH

Tegen

VVD, PvdA, D66, CDA, 50plus, OBP, FractieBoer, SP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer