Zomernota: bezui­ni­gingen op natuur en verlagen ambitie biolo­gische landbouw


22 september 2014

Voorzitter,

Het belang van natuur kan onmogelijk worden overschat. De natuur levert ons schoon water, schone lucht en is een noodzakelijke voorwaarde voor de landbouw. Zonder natuur is er geen leven.

Hoe kan dit college bezuinigen op natuur? Na de fillistijnse Blekerbezuinigingen past het niet om in zijn geest de rekening van een agrarisch steunfonds aan de natuur te geven. Zogenaamd eenmalig stelt GS voor om 2,3 miljoen te bezuinigen op natuur en natuurbeheer om het gat van het faunafonds te dichten. Dit college zet daarmee een precedent, want volgend jaar zal weer een graai uit de reserve groen worden gedaan, een graai uit de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur.

Voorzitter, de rekening van het faunafonds is op dit moment een gegeven. Die moet betaald worden, maar niet uit de reserve groen en in plaats van natuurbeheer. Daarom stel ik een alternatieve dekking voor. Het gaat deels om een reserve waar nog geen concrete plannen voor zijn en deels om een reserve waar geld over is. De reserve cofinanciering Europese projecten sluit beleidsmatig beter aan bij het faunafonds, want het gaat om projecten in het kader van het agrarische subsidie infuus van Brussel. Bijna alle partijen in dit huis willen daarvan af. Daarom het volgende amendement.

Voorzitter,

Sinds 2007 is het doel van deze provincie om 7% biologisch landbouwareaal te realiseren. In de zomernota wordt dat ineens 5%, zonder bijbehorende budgettaire aanpassingen of inhoudelijk motivatie. Dat kan niet en daarom het volgende amendement om de output 7% te houden. In de commissie was iedereen inclusief GS hier voor, dus ik verwacht unaniem steun.

Voorzitter, tot slot. In deze zomernota blijkt hoeveel grond in bezit komt van de provincie Noord-Holland. Grond dat bedoeld is om Natuur en Recreatiegebieden te realiseren. Niet om plezierjacht de faciliteren. Is de gedeputeerde dat met mij eens? Want de jagersclubs hebben vast al gesmeekt om op provinciaal terrein dieren voor de lol af te knallen en ik hoor graag van de gedeputeerde hoe hij hen de deur heeft gewezen.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Nieuwe zeesluis IJmuiden

Lees verder

Investeringspakket Bereikbaarheid regio Alkmaar

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer