Wind op land


14 februari 2011

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is groot voorstander van windenergie op land. Wij moeten snel onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en een volledig duurzame energieproductie hebben. Door de klimaatverandering kunnen wij het ons niet permitteren om de meeste rendabele vorm van duurzame energie van dit moment te negeren.

Hoewel dit uitvoeringsprogramma de mogelijkheden voor windenergie op land beperkt, zijn wij toch vóór dit plan. Windturbines kunnen immers niet overal, maar langs snelwegen zou het de norm moeten zijn. Ook bij industrieterreinen en havengebieden horen windmolens. Maar niet in trekroutes van vogels en vleermuizen. De gedeputeerde heeft laten zien dat hij met deze dieren rekening houdt en wij vertrouwen erop dat Gedeputeerde Staten deze handelswijze voortzetten in de Kop van Noord-Holland en West-Friesland.

Wij zijn geschrokken van de felle protesten tegen deze op zichzelf conservatieve voordracht. Er zijn dan ook schrijnende gevallen van ernstige overlast. Dat is op zichzelf al erg genoeg, maar bovendien fnuikend voor het draagvlak van duurzame energie. Omdat de provincie een inpassingsplan moet opstellen, moeten we nu ook de belangen te waarborgen waar normaal de gemeente op let. Als volksvertegenwoordigers moeten wij ook de belangen van woongenot serieus nemen.

De Partij voor de Dieren is ervan overtuigd dat dit plan kansen biedt om overlast juist te verminderen. Wij vertrouwen er op dat Gedeputeerde Staten deze kansen ook zien en aangrijpen om het draagvlak voor duurzame energie te behouden. Want duurzaamheid zonder draagvlak bestaat niet.
Het lijkt mijn fractie goed om de kansen te benoemen en de verplichting om de overlast te verminderen vast te leggen. Hiervoor legt mijn fractie de volgende motie aan u voor.

Provinciale Staten spreken als hun mening uit:
- dat het uitvoeringsprogramma wind op land moet leiden tot een afname van de (ernstige) overlast;
verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:
- zorg te dragen dat het uitvoeringsprogramma wind op land leidt tot een afname van de bestaande (ernstige) overlast en voorkoming van nieuwe overlast;
- zorg te dragen dat de (ernstige) overlast veroorzakende windmolens met voorrang worden verwijderd of aangepast;
en gaan over tot de orde van de dag.

Het is goed om de mensen in de omgeving te betrekken bij planvorming. Het is beter om hen medeverantwoordelijk te geven en ze uit te nodigen voor de stuurgroep. Dat getuigt van open, moedig en transparant openbaar bestuur.
Zowel voor- als tegenstanders hebben aangegeven uit de patstelling te willen komen door samen te kijken naar wensen, kansen en randvoorwaarden voor windenergie.
Daarom dienen wij samen met de Socialistische Partij het volgende amendement in:

Provinciale Staten besluiten:
- op pagina 23 onder 6.2, 2e tekstblok in de tweede volzin (“Er wordt een bestuurlijke Stuurgroep… ) het woord “bestuurlijke” te schrappen, en na “en rijk” “en zo mogelijk ook maatschappelijke organisaties en bewonersvertegenwoordigers” in te voegen;
- op pagina 23 onder 6.2, 2e tekstblok in de 4e volzin (“Maatschappelijke organisaties en…”) in te voegen na “betrokken”, “door deze in de stuurgroep op te nemen of”;
en gaan over tot de orde van de dag.

Met onze voorstellen willen wij Gedeputeerde Staten helpen een succes te maken van het uitvoeringsprogramma wind.

Dank u wel.

Interessant voor jou

fursie Zijpe, Niedorp en Schagen

Lees verder

Revolving fund grondruilingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer