Partij voor de Dieren wil meer inves­teren in natuur


22 juni 2012

Haarlem, 22 juni 2012 – De Partij voor de Dieren komt maandag in de vergadering van Provinciale Staten bij de behandeling van de kaderbrief met een voorstel om te investeren in het natuurnetwerk. De biodiversiteit gaat hard omlaag in Nederland, sneller dan in andere landen. Er is nog maar 15% van de oorspronkelijke soortenrijkdom over. Natuur is een kerntaak van de provincie. Toch reserveert het college van PvdA, D66, CDA en VVD geen geld in 2013 voor realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur. Dit Nationale Natuur Netwerk is nodig zodat planten en dieren kunnen overleven.

Investeren in de natuur is nodig en nuttig. De diversiteit aan planten, dieren en ecosystemen vormt de basis voor onze voedselproductie en onze economie. Maar in ons land worden de natuur en de biodiversiteit bedreigd. Door natuurgebieden te verbinden en robuuster te maken kunnen dieren zich verspreiden en zij nemen vaak planten mee. Dit is goed voor de dieren en de biodiversiteit. Daarnaast heeft een groene omgeving positieve effecten op de volksgezondheid, welzijn en de economie.

De provincie is verantwoordelijk voor het natuurbeleid. De belangrijkste taak is het afronden van de Ecologische Hoofdstructuur, of het Nationaal Natuur Netwerk geheten. Het Rijk was vorig jaar verantwoordelijk voor het natuurbeleid. Maar na lange onderhandelingen en een forse bezuiniging is deze taak overgegaan naar de provincies. Hierdoor heeft aankoop van gebieden voor natuur vorig jaar stilgelegen. En tot ongenoegen van de Partij voor de Dieren staat daar in 2013 in Noord-Holland ook geen geld gereserveerd.

De Partij voor de Dieren stelt maandag in een amendement op de kaderbrief voor om een stelpost van acht miljoen in 2013, aflopend naar zeven en een kwart miljoen in 2016, te besteden aan het verwerven van natuur. Deze stelpost is volgens de Partij voor de Dieren overbodig en dus blijven miljoenen op de plank liggen. Met deze bedragen kan de provincie Noord-Holland een begin maken met fatsoenlijk natuurbeleid, al compenseert het bij lange na de miljardenbezuiniging van Bleker niet.