Moens van Groen­Links stelt zichzelf boven de wet; vogels de dupe


20 februari 2007

Partij voor de Dieren vraagt GroenLinks om uitleg pro-jachtbeleid gedeputeerde Moens

De Partij voor de Dieren heeft Groenlinks gevraagd zich voor de verkiezingen uit te spreken over het pro-jachtbeleid van Groenlinks gedeputeerde Moens, dat haaks staat op het verkiezingsprogramma van Groenlinks. Gedeputeerde Moens (Natuurbeleid) blijkt zich bij herhaling niets aan te trekken van gerechtelijke uitspraken. Grauwe ganzen, kolganzen en smienten dreigen het slachtoffer te worden.

Naar aanleiding van een door de Faunabescherming gevoerde rechtszaak tegen Noord-Holland om vergunning te verlenen om grauwe ganzen, kolganzen en smienten te doden op alle landbouwpercelen in deze provincie, is duidelijk dat deze vergunning in strijd is met de Flora- en Faunawet. De rechtbank in Haarlem schorste daarom de ontheffing. In september 2006 verklaarde de provincie het door Faunabescherming ingestelde beroep gegrond, trok de vorige ontheffing in en verleende per direct weer een nieuwe ontheffing.
Faunabescherming heeft opnieuw bezwaar aangetekend tegen de nieuwe beslissing om het doden van deze vogels toe te staan in beroep en op 1 februari 2007 werd deze organisatie opnieuw door de rechtbank Haarlem in het gelijk gesteld.

Op 16 februari 2007 heeft gedeputeerde Moens echter per brief laten weten dat op zo kort mogelijke termijn een nieuwe ontheffing van het verbod op het doden van de vogels zal worden verleend en dat de jagers van de Faunabeheereenheid toestemming hebben om te handelen alsof de nieuwe ontheffing al is verleend.

GroenLinks gedeputeerde Moens laat hiermee zien dat hij een grove minachting heeft voor het legitieme verzet van maatschappelijke organisaties én voor gerechtelijke die bij herhaling wijzen op ondeugdelijke besluitvorming van de kant van de provincie. De Partij voor de Dieren is van mening dat GroenLinks aan de kiezers én aan zichzelf verplicht is voor de verkiezingen helderheid te geven over wat ze vindt van het jagersgroene beleid van Moens en of ze Moens na de verkiezingen opnieuw zal kandideren als gedeputeerde. Moens staat opnieuw op de kandidatenlijst, dus kennelijk heeft Groenlinks tot op heden geen aanleiding gezien afstand te doen van het pro-jachtbeleid van gedeputeerde Moens .

Moens kwam eerder in opspraak toen hij de gemeente Amsterdam wilde dwingen honderden damherten te laten schieten in de Amsterdamse waterleidingduinen en toen hij in Purmerend ganzen wilde laten doden zonder noodzaak.

De Flora- en Faunawet beoogt bescherming van planten en dieren. Zo is onder meer bepaald dat dieren die belangrijke schade aan gewassen aanrichten, niet eerder mogen worden afgeschoten dan nadat op andere wijze (zoals verschrikking door licht, geluid of wapperende linten) is geprobeerd de schade te voorkomen of beperken. Het is voor de Partij voor de Dieren onbegrijpelijk dat een Groenlinks gedeputeerde de wet met voeten kan treden, zonder dat hem dat kennelijk op kritiek vanuit zijn eigen partij komt te staan.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief