Maiden­speech van Rob van Oeveren en eerste inge­diende motie.


12 april 2007

Hieronder vindt u de maidenspeech van Rob van Oeveren bij de bespreking van het collegeprogramma “Krachtig in Balans.” Tevens de motie die de Partij voor de Dieren heeft ingediend, die ook steun verkreeg van de SP en de Ouderenpartij Noord-Holland/VSP. Alle moties die werden ingediend stuitten op verzet van de zeer ruime coalitie.

Het was een beetje wrang dat de motie niet gesteund werd door D66, CDA en Groen Links, terwijl deze partijen gezorgd hadden er 200.000 bovenop de 1 miljoen per jaar beschikbaar was voor biologische landbouw in 2007. De Partij voor de Dieren probeerde dit bedrag ten minste te handhaven voor de komende 4 jaar, tegen het coalitieakkoord in dat slechts 750.000 wilde uittrekken op jaarbasis.

Maidenspeech Rob van Oeveren:

Genoeg mooie woorden over dit collegeprogramma. Wij willen de coalitie de complimenten geven waar ze recht op heeft, maar er zijn ook verkeerde keuzes gemaakt.
Want terwijl het milieubelang wordt onderstreept, wil de coalitie gaan inzetten op een tak van intensieve dierhouderij: de viskwekerijen. Deze industrie legt nu al een grote druk op het milieu, de ecologie van de zee en het welzijn van dieren. Kortom: het schrikbeeld van een varkensflat, maar dan voor vissen.
Het laatste wat we moeten willen is meer van die ellende!

De dieren onder water moeten het toch al niet van deze coalitie hebben. De waterkwaliteit wordt in het collegeprogramma wel besproken, maar alleen als zwemwater. Waarom overheerst het minimalisme als over de kaderrichtlijn water wordt gesproken?
Nog niet zo lang geleden werd door de intensivering van de landbouw en de industrie het water troebel. Nu zien we niet meer wat we missen. Uit het oog blijkt ook bij deze coalitie uit het hart. Wij willen weer schoon en helder water, waarin we de vissen, de ringslangen, de kikkers en de salamanders weer kunnen zien in hun eigen omgeving!

De coalitie heeft de mond vol over het karakteristieke Noord-Hollandse landschap. Op zich terecht, natuurlijk. Maar waarom mogen dan de rode contouren volgens het collegeprogramma verlaten worden? Dat betekent in gewone taal gewoon het oprukken van de bebouwing - de vele mooie ideeën over intensief ruimtegebruik en duurzaamheid ten spijt.

Ongetwijfeld wordt van ons verwacht dat we de loftrompet steken over het feit dat dierenwelzijn is genoemd in het collegeprogramma. En natuurlijk is het winst dat dierenwelzijn nu op de kaart staat, maar de context stemt toch voornamelijk tot droefenis.
We betreuren dat er zo’n onnodig afwachtende houding wordt aangenomen. Er wordt voornamelijk naar het Rijk gekeken. Het is jammer te constateren dat de coalitie kennelijk geen eigen ideeën heeft over dierenwelzijn, laat staan initiatieven toont.

Het is méér dan treurig om één alinea verder in het coalitieprogramma te lezen dat het faunabeheer, naast bescherming van dieren, onder meer rechtszekerheid van jachthouders moet bewerkstelligen.
Heeft het omgekeerde Bambi-denken dan ook in Noord-Holland voet aan de grond gekregen? Gaan de dieren in Noord-Holland beschermd worden door een rondtrekkend doodseskader?
Dat soort bescherming kunnen dieren missen als kiespijn!
Wij willen Noord-Holland van de meest jachtgezinde provincie de meest diervriendelijke provincie maken.

En wat te denken van de landbouw in onze provincie?
Biologische landbouw is beter voor dierenwelzijn, de volksgezondheid, de natuur in de omgeving, het milieu èn het is sociaal rechtvaardiger doordat het geen druk legt op gebieden buiten Nederland, zoals regenwouden in Zuid-Amerika.
De intensieve veehouderij draagt bij aan de klimaatverandering door een uitstoot van broeikasgassen die gelijk is aan die van het Nederlandse wagenpark. Niet in de laatste plaats is een duurzame landbouw ook beter voor de boer.
Wij onderschrijven het rapport ‘Boeren met Toekomst’ van Milieudefensie en zijn van mening dat de omschakeling van bulkproductie naar duurzame landbouw niet ten koste moet gaan van de boer. Boeren moeten weer trots kunnen zijn op hun vak en er een fatsoenlijk inkomen mee verdienen.
Als producent van ons voedsel is ook de boer een hoeksteen van onze samenleving.

De vorige coalitie wilde de biologische landbouw terecht stimuleren en streefde naar een percentage van 6% biologische bedrijven eind 2007. Het is inmiddels duidelijk dat dit helaas bij lange na niet gehaald gaat worden. Niettemin wordt het beleid de afgelopen periode succesvol genoemd, onder verwijzing naar het gegeven dat Noord-Holland een koploper is in Nederland. Dat Flevoland meer dan het dubbele percentage areaal biologische landbouw heeft en dat Nederland in Europa ver achter loopt, maken dit gegeven minder flatteus.
Voor 2007 werd nog € 1,2 mln. gereserveerd voor het stimuleren van biologische en duurzame landbouw; de jaren ervoor ging het om 1 miljoen. Het collegeprogramma heeft nu jaarlijks slechts € 750.000 gereserveerd; peanuts in vergelijking met de kosten van een inmiddels ter zijde geschoven ontwerp voor de nieuwbouw van de vleugel van het provinciehuis.
De Partij voor de Dieren begrijpt niet waarom het budget nu wordt verlaagd, terwijl het beleid wordt gecontinueerd. Wij pleiten daarom voor het handhaven van het bedrag van € 1,2 mln per jaar en hebben hierover een motie ingediend.

In deze motie wordt het college van gedeputeerde Staten verzocht:
- de claim in de begroting biologische landbouw te handhaven op ten minste 1,2 miljoen per jaar, voor de periode 2008-2011;
- Creatieve manieren te (doen) ontwikkelen om consumenten meer te betrekken bij de biologische landbouw, zoals in geval van Adopteer een Kip is gebeurd

Voorzitter, wij hebben de verplichting de coalitie op het goede pad te brengen en te houden, haar op de valkuilen te wijzen en te voorkomen dat zij dwaalsporen volgt. En die verplichting zullen wij nakomen.

Ingediende motie:

De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op donderdag 12 April 2007 te Haarlem,

gehoord de beraadslaging over agendapunt 9, het collegeprogramma ‘ Krachtig in Balans,’

constaterende dat:
- het percentage biologische bedrijven ver achterblijft bij de doelstelling van 6% eind 2007 ;
- Noord-Holland, hoewel in Nederland in percentage biologisch areaal bij de koplopers horend, in Europa ver achterblijft in vergelijking met Italië, Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, Zweden, Finland, Estland en Tsjechië ;

overwegende dat:
- het van belang is de landbouw in onze provincie verder te verduurzamen ;
- er meer initiatieven nodig zijn om de consument aan te sporen biologische producten aan te schaffen ;
- de biologische landbouw zorgt voor een verlaging van de bodem/grondwaterbelasting door bestrijdingsmiddelen en qua energiegebruik (klimaat) eveneens veel beter scoort ;
- het collegeprogramma aangeeft het staande biologische en duurzame beleid wil voortzetten ;

van mening dat:
- 6% biologisch areaal gehaald moet worden, maar niet het einddoel mag zijn en dat verdergaande uitbreiding zeer wenselijk is ;
- de provincie op de goede weg is, maar dat het wel van belang is de provinciale rol en inzet aan te scherpen , zoals verwoord door de werkgroep Duurzame Landbouw;

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:
- de claim in de begroting biologische landbouw te handhaven op ten minste 1,2 miljoen per jaar, voor de periode 2008-2011 ;
- Creatieve manieren te (doen) ontwikkelen om consumenten meer te betrekken bij de biologische landbouw, zoals in geval van Adopteer een Kip is gebeurd .*

en gaat over tot de orde van de dag.

R.E. van Oeveren
P. van Poelgeest

* Met adopteer een kip bleken consumenten bereid substantieel hogere prijzen te betalen voor biologische eieren en daarvoor ook nog eens een jaar vooruit te betalen. Dat leidde tot een groei van de afzet van biologische eieren van 30% in één jaar.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief