Dossier ganzen Schiphol


27 juni 2013

De Statenfractie in Noord-Holland is al sinds 2007 bezig om de manier waarop de Provincie Noord-Holland met de ganzen rond Schiphol omgaat aan de kaak te stellen. De fractie heeft moties ingediend, debatten geïnitieerd, Statenvragen gesteld, werkbezoeken aan Schiphol afgelegd en eind mei gedeputeerde Jaap Bond in een open brief opgeroepen om geen ganzen te laten vergassen.
De Partij voor de Dieren dringt er bij Gedeputeerde Staten op aan preventieve maatregelen te nemen in de sfeer van de ruimtelijke ordening. Door het gebied rondom Schiphol onaantrekkelijk te maken voor ganzen komen ganzen ook niet naar het gebied, wat bijdraagt aan de veiligheid van het vliegverkeer.

Al in 2007 heeft onderzoeksbureau Alterra de aanbeveling gedaan om geen voor vogels aantrekkelijke gewassen te verbouwen rond Schiphol en oogstresten direct onder te ploegen.

In onderstaande een overzicht:

3-12-2007 Partij voor de Dieren vraagt in het kader van Noordvleugelconferentie aandacht voor relatie tussen landbouwbestemming rondom Schiphol en aantrekkende werking van ganzen

4-3-2008 Partij voor de Dieren stelt Statenvragen Ganzen en Schiphol
GS antwoorden dat het nemen van maatregelen in de sfeer van de ruimtelijke ordening op korte termijn niet realiseerbaar is: hieraan zijn grote financiële consequenties verbonden en het nemen van ruimtelijke besluiten kost veel tijd.

11-5-2009 Bijdrage Partij voor de Dieren in debat over Uitvoeringskader ganzen
Partij voor de Dieren benoemt opnieuw dat de zorg voor de vliegveiligheid rond Schiphol terecht is, maar dat de oplossingsrichting van GS totaal verkeerd is. GS pakken de oorzaak van het probleem niet aan: Schiphol en omgeving is veel te aantrekkelijk voor vogels.

29-6-2009 Bijdrage Partij voor de Dieren in debat over Uitvoeringskader ganzen
Partij voor de Dieren pleit voor het voorkomen dat agrariërs de ganzen over de startbanen lokken. Tegen het advies van internationale experts in wordt de landbouw geen strobreedte in de weg gelegd. Ook niet door de SADC, de ontwikkelingsmaatschappij voor het luchthavengebied waarin de provincie met miljoenen participeert. GS kiezen er liever voor 9 van de 10 ganzen te doden.

15-12-2009 Partij voor de Dieren dient motie ‘Geen vangacties als op Texel’ in
Het dictum van de motie luidt: ‘dragen het College van Gedeputeerde Staten op geen vangacties toe te staan’.

14-3-2011 Partij voor de Dieren stelt Statenvragen over vogelwerende maatregelen rond Schiphol
Het Rijk lanceert een plan om de zone waar vogelaantrekkende activiteiten als natte natuur, vuilstort of viskwekerijen verboden zijn op te rekken van 6 naar 10 of 13 km. Partij voor de Dieren vraagt GS of zij met de Partij voor de Dieren van mening zijn dat landbouw ook een vogelaantrekkende activiteit is en of de teelt van bepaalde gewassen deel uitmaakt van te weren activiteiten.
Partij voor de Dieren vraagt waarom het onderploegen van graanresten beperkt is tot slechts 40 hectare en waarom dit zwaar gesubsidieerd moet worden.

18-8-2011 Partij voor de Dieren stelt Statenvragen over ganzen en Schiphol
RTV NH heeft item ‘Nog steeds geen oplossing voor het ganzenprobleem Schiphol’. Hierin stelt de Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen (NRV) waarvan ook de provincie deel uitmaakt voorstander te zijn van het massaal gaan vergassen van wilde ganzen. Partij voor de Dieren stelt opnieuw de vraag wat GS in al die tijd aan preventieve maatregelen hebben gedaan. GS beroepen zich op de ‘viersporenaanpak’. Maar die is veel te traag en gaat ook uit van het afschieten van ganzen terwijl ganzen nog steeds naar dit gebied gelokt worden door het voedselaanbod.

7-11-2011 Bijdrage Partij voor de Dieren in Begroting 2012
Partij voor de Dieren herhaalt nog maar eens het advies aan van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit te stoppen met agrarische activiteiten in een straal van 5 mijl rond een luchthaven.

7-11-2011 Partij voor de Dieren dient motie ‘Verbod op vergassen van ganzen’ in
Om de recente vergassingsactie (half juni tot begin juli) te voorkomen heeft de Partij voor de Dieren deze motie ingediend om in het geval dat de Tweede Kamer toch toestemming verleent voor het vergassen van ganzen, op geen enkele wijze medewerking te verlenen aan het vergassen van ganzen. Deze motie kreeg geen meerderheid.

5-3-2012 PvdA, D66 en de Partij voor de Dieren dienen motie ‘Opwekken zonne-energie Schiphol’ in
De motie voor het opwekken van zonne-energie op Schiphol wordt aangenomen. De gedeputeerde gaat hierover in overleg met de luchthaven en het Rijk. Zie ook: Nieuwsbericht.

26-5-2012 Open Brief van Bram van Liere aan gedeputeerde Jaap Bond
In een Open Brief heeft het Statenlid Bram van Liere gedeputeerde Jaap Bond opgeroepen om geen ontheffing te verlenen voor het vergassen van ganzen.

2e helft juni GS verleent toch ontheffing
Helaas hebben GS deze ontheffing toch verleend. Bij de recente vang- en vergassingsacties (half juni tot begin juli 2012) is het Statenlid Bram van Liere bij een aantal van de vangacties aanwezig geweest om getuige te zijn.

17-7-2012 Partij voor de Dieren stelt Statenvragen over het vergassen van ganzen in de wijde omgeving van Schiphol. Naar aanleiding van de vang- en vergassingsacties heeft de Partij voor de Dieren opnieuw Statenvragen gesteld.

11-3-2013 Partij voor de Dieren pleit er bij de behandeling van de Agenda Groen in PS voor om het vangen van ganzen uit de agenda te schrappen. Een amendement hiertoe haalt geen meerderheid.

30-3-2013 De fracties van de Tweede Kamer en Noord-Holland van de Partij voor de Dieren sturen gezamenlijk een brief aan Eurocommissaris Janez Potočnik (Milieu). Hierin roepen zij op om de Nederlandse plannen om ganzen te vergassen rond Schiphol kritisch tegen het licht te houden.

6-5-2013 Partij voor de Dieren dient motie in om de zogenaamde PASO-gronden die de provincie van het Rijk krijgt in te zetten voor vliegveiligheid. Dit door voorwaarden te stellen aan het gebruik van deze gronden.

24-5-2013 GS verleent voor het tweede jaar op rij toestemming voor het vergassen van duizenden ganzen tot op een afstand van 20 kilometer van Schiphol.

31-5-2013 Partij voor de Dieren wil een hoorzitting over het ganzenbeleid van de provincie. Hiermee wil de Partij voor de Dieren dieper ingaan op het ganzenbeleid van de provincie dan het debat dat de afgelopen tijd in Provinciale Staten is gevoerd.

3-6-2013 Partij voor de Dieren stelt mondelinge vragen in PS over of er enig effect is aangetoond met de vergassingsactie afgelopen jaar en wat er in de tussentijd is gedaan om de omgeving van Schiphol minder aantrekkelijk te maken voor ganzen.

10-6-2013 De commissie R&M stemt in met een hoorzitting over het ganzenbeleid. Deze vindt naar verwachting plaats in het najaar.


Ter aanvulling in onderstaande een overzicht van nieuwsberichten over wat de Partij voor de Dieren heeft ondernomen tegen het doden van ganzen rondom Schiphol. In dit overzicht zijn ook Nieuwsberichten over vang- en vergassingsacties op Texel opgenomen.

Nieuws:
19-02-2008 : Schiphol mag in groter gebied ganzen afschieten
18-04-2008 : Statenfractie bezoekt Schiphol
19-05-2008 : Partij voor de Dieren ontzet over wreed ganzenbeheer Texel
28-05-2008 : Vergassing dreigt voor duizenden ganzen; Stuur een protestmail
28-05-2008 : Partij voor de Dieren wil Texelse ganzen redden
05-06-2008 : Partij voor de Dieren confronteert de gemeente Texel
27-06-2008 : Texel’s ganzenleed
02-07-2008 : Provincie ging boekje te buiten
13-08-2008 : Provincie lapt regels aan haar laars bij het doden van ganzen
10-10-2008 : Tips gezocht voor diervriendelijke verjaging van ganzen
28- 11-2008 : Ideeën tegen ganzenschade aangeboden
27-04-2009 : Texel wil weer ganzen vergassen
03-05-2009 : Schade door ganzen stabiliseert in Noord-Holland
29-06-2009 : Groen Links en PvdA staan slachting onder ganzen toe
12-11-2009 : Bordercollies verjagen ganzen
05-11-2009 : Geen steun voor ganzenvergassing!
05-03-2012 : Motie zonne-energie Schiphol aangenomen
26-05-2012 : Partij voor de Dieren stuurt open brief aan Ged. Bond
01-06-2012 : Schiphol mag ganzen vergassen