Vos van de vrij­stel­lings­lijst jacht


11 november 2013

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 11 november 2013, te Haarlem, ter behandeling van de Begroting 2014;

constaterende dat:

- de vos op bijlage 1 van het besluit beheer en schadebestrijding dieren staat;
- de provincie de jacht op de vos, bijvoorbeeld ter voorkoming van landbouwschade door ganzen of ten behoeve van de vliegveiligheid, niet kan tegenhouden;
- de staatssecretaris van Economische Zaken tegen de Kamer heeft gezegd dat maatwerk bij de jacht op de vos mogelijk moet blijven;
- maatwerk in de praktijk niet mogelijk is vanwege de plaatsing op de vrijstellingslijst;

overwegende dat:

- wetenschappers[1] adviseren om lokaal de vos niet te bestrijden om schade door ganzen te voorkomen;

van mening dat:

- maatwerk gewenst is om vossen lokaal niet te bestrijden;

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

- de staatssecretaris op te roepen de vos van de vrijstellingslijst te halen;
- deze motie onder de aandacht te brengen van de Tweede Kamer;

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] Hoe het risico van aanvaringen tussen ganzen en vliegtuigen rondom Schiphol geminimaliseerd kan worden, Alterra 1478


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CU/SGP, PVV, SP, GroenLinks

Tegen

VVD, CDA, PvdA, D66, 50plus, ONH

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer