Vos van de vrij­stel­lings­lijst jacht


11 november 2013

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 11 november 2013, te Haarlem, ter behandeling van de Begroting 2014;

constaterende dat:

- de vos op bijlage 1 van het besluit beheer en schadebestrijding dieren staat;
- de provincie de jacht op de vos, bijvoorbeeld ter voorkoming van landbouwschade door ganzen of ten behoeve van de vliegveiligheid, niet kan tegenhouden;
- de staatssecretaris van Economische Zaken tegen de Kamer heeft gezegd dat maatwerk bij de jacht op de vos mogelijk moet blijven;
- maatwerk in de praktijk niet mogelijk is vanwege de plaatsing op de vrijstellingslijst;

overwegende dat:

- wetenschappers[1] adviseren om lokaal de vos niet te bestrijden om schade door ganzen te voorkomen;

van mening dat:

- maatwerk gewenst is om vossen lokaal niet te bestrijden;

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

- de staatssecretaris op te roepen de vos van de vrijstellingslijst te halen;
- deze motie onder de aandacht te brengen van de Tweede Kamer;

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] Hoe het risico van aanvaringen tussen ganzen en vliegtuigen rondom Schiphol geminimaliseerd kan worden, Alterra 1478


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CU/SGP, PVV, SP, GroenLinks

Tegen

VVD, CDA, PvdA, D66, 50plus, ONH

Lees onze andere moties

Fundamentele discussie over instrument PAS

Lees verder

Geen afschot van katten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer