motie Wind op Land


14 februari 2011

De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 14 februari 2011, te Haarlem, ter behandeling van het uitvoeringsprogramma Wind op Land;

constaterende dat:
- in Noord-Holland op enkele locaties (ernstige) overlast wordt ervaren door omwonenden door windturbines;

overwegende dat:
- dit uitvoeringsprogramma kan bijdragen aan het verminderen van (ernstige) overlast door windturbines;

van mening dat:
- draagvlak bij de lokale bevolking essentieel is om de ambities op het gebied van windenergie op land te realiseren;
- een technocratisch benadering van “voldoen aan wettelijke normen” niet volstaat om overlast te doen afnemen, te voorkomen en draagvlak te creëren;

gehoord de discussie,

spreken als hun mening uit:
- dat het uitvoeringsprogramma wind op land moet leiden tot een afname van de (ernstige) overlast;

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:
- zorg te dragen dat het uitvoeringsprogramma wind op land leidt tot een afname van de bestaande (ernstige) overlast en voorkoming van nieuwe overlast;
- zorg te dragen dat de (ernstige) overlast veroorzakende windmolens met voorrang worden verwijderd of aangepast;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdA, CDA, SP, GL, D66, PvdD, OPNH, CU/SGP

Tegen

VVD

Lees onze andere moties

Bescherming Santpoort de Delft en binnenduinrand

Lees verder

Amendement Wind op Land

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer