Geiten­hou­derij aanmerken als inten­sieve veehou­derij


23 mei 2011

De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 14 februari 2011 te Haarlem, ter behandeling van de partiële herziening structuurvisie;

constaterende dat:
- Q-koorts in Noord-Holland tot ruimingen van geiten heeft geleid;
- het aantal geiten snel toeneemt en de sector grootschaliger wordt;

overwegende dat:
- het dicht bij elkaar houden van veel geiten bij elkaar risico’s met zich meebrengt voor de volksgezondheid;

van mening dat:
- er geen steekhoudende redenen zijn om geiten uit te zonderen als intensieve veehouderij;

gehoord de discussie,

besluiten:
- in artikel 1 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie begripsbepaling 20: intensieve veehouderij “geiten” te verwijderen uit de zin “Het biologische houden van dieren conform de Landbouwkwaliteitswet, het kweken van vis en het houden van melkvee en overig rundvee, geiten, schapen of paarden wordt niet aangemerkt als intensieve veehouderij”;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, SP

Tegen

VVD, PvdA, CDA, D66, PVV, CU/SGP, OuderenpartijNH, 50plus, GL

Lees onze andere moties

Melkveehouderij aanmerken als intensieve veehouderij

Lees verder

Perceel Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem binnen EHS

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer