Geiten en schapen


20 mei 2010

De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 17 mei 2010, te Haarlem, ter behandeling van de structuurvisie 2010-2040 en de ruimtelijke verordening;

constaterende dat:
- Q-koorts in Noord-Holland tot ruimingen van geiten heeft geleid;
- het aantal geiten snel toeneemt en de sector grootschaliger wordt;
- schapen intensief gehouden kunnen worden;

overwegende dat:
- het dicht bij elkaar houden van veel geiten en schapen bij elkaar risico’s met zich meebrengt voor de volksgezondheid;

van mening dat:
- er geen redenen zijn om geiten of schapen uit te zonderen als intensieve veehouderij;

gehoord de discussie,

besluiten:
- geen uitzondering te maken voor het houden van geiten en schapen in de definitie intensieve veehouderij;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer