Amen­dement geen mest­ver­gisting


6 juli 2010

De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering op 5juli 2010, te Haarlem, ter behandeling van het Uitvoeringsprogramma Biomassa;

constaterende dat:
- mestvergisting niet aan de “Cramer-criteria” voldoet;
- mestvergisting het gebruik van kunstmest stimuleert en daarmee slecht is voor de biodiversiteit;
- additieven die nodig zijn voor mestvergisting worden onttrokken aan andere bestemmingen;

overwegende dat:
- mestvergisting het opstallen van dieren stimuleert en daarmee weidegang tegengaat;
- het gereserveerde bedrag van 50.000 euro voor het stimuleren van ‘duurzame mest’ terugvalt in de TWINH programma V/5 Duurzame energie;

van mening dat:
- mestvergisting niet duurzaam is;
- weidegang zoveel mogelijk behouden moet blijven;

gehoord de discussie,

besluiten:
- mestvergisting niet te stimuleren;
- de passage over duurzame mest in paragraaf 5.1 ‘Daarnaast wil Noord-Holland bijdragen….in te dienen projectaanvraag.’ te schrappen;
- actielijn 1B ‘duurzame mest’ te schrappen uit bijlage 2;
- toe te voegen aan paragraaf 5.1 1e alinea na ‘…actief gaan ondersteunen.’: “Noord-Holland ziet mestvergisting niet als een duurzame energievoorziening en stimuleert geen projecten die mest als grondstof gebruiken voor energievoorziening.”

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, CU/SGP(deels)

Tegen

VVD, PvdA, CDA, SP, GL, D66, OP/VSP, CU/SGP(deels)

Lees onze andere moties

Criteria bezuinigingsvoorstellen

Lees verder

Motie mestvergisting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer