Discus­sienota goed­keuring GS inves­te­ringen ABP in kern­wa­pen­pro­du­centen


6 mei 2016

Aanleiding discussienota

Aanleiding voor deze discussienota zijn antwoorden van het college van Gedeputeerde Staten op vragen van de Partij voor de Dieren over investeringen van het ambtenarenpensioenfonds ABP in kernwapenproducenten.[1] Gedeputeerde Staten antwoordt dat zij geen opvatting heeft over deze investeringen, omdat deze volgens de wet zijn toegestaan en het de keuzevrijheid van de investeerder is waarin het investeert. Hiermee keurt de provincie in feite deze investeringen goed.

Dit standpunt vindt de Partij voor de Dieren een discussie waard. Temeer omdat de ambtenaren van de provincie er niet voor kunnen kiezen om zich bij een ander pensioenfonds aan te sluiten, en dus verplicht worden om tegen hun zin mee te betalen aan de productie en/of ontwikkeling van kernwapens. Twee derde van de drie miljoen mensen die bij het ABP zijn aangesloten is namelijk tegen deze categorie van investeringen[2].

De provincie heeft de afgelopen tien jaar 140 miljoen euro aan het ABP overgemaakt, voor zover het pensioenbijdrage betreft van provinciale werknemers.

ABP opnieuw koploper

De Partij voor de Dieren heeft Statenvragen over dit onderwerp gesteld naar aanleiding van het rapport ‘Don’t bank on the bomb 2015’ van Vredesorganisatie PAX.[3] Deze organisatie doet jaarlijks onderzoek naar investeringen van banken, verzekeraars en pensioenfondsen in kernwapenproducenten. Uit het onderzoek van afgelopen jaar blijkt dat het ambtenarenpensioenfonds ABP opnieuw koploper is in Nederland als het gaat om investeringen in deze massavernietigingswapens. Het ABP is tevens het enige Nederlandse pensioenfonds dat nog investeert in kernwapenproducenten. Het gaat om een bedrag van bijna één miljard euro. Ondanks eerdere toezeggingen heeft het ABP zijn investeringsbeleid niet veranderd. De reactie van het ABP is dat de investeringen mogen volgens de wet en het niet de hoofdtaak van de bedrijven is om onderdelen voor kernwapens te produceren.

Pax voor Vrede: "Eind oktober claimde het ABP nog duurzamer te willen investeren. De deelnemers van het pensioenfonds hebben duidelijk aangegeven niet te willen dat hun pensioengeld naar kernwapenproducenten gaat. Meerdere malen zegde het ABP toe haar beleid ten aanzien van kernwapens te herzien. Maar nog altijd steekt het fonds de pensioenpremies van leraren, brandweerpersoneel en andere ambtenaren in producenten van massavernietigingswapens. Dat is onverdedigbaar."
http://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/duurzamer-abp-steekt-bijna-1-miljard-in-producenten-van-kernwapens

Het ABP heeft 989 miljoen euro aan aandelen en obligaties uitstaan in dertien kernwapenproducenten. Daarmee blijft het pensioenfonds flink achter in de internationale trend dat steeds meer financiële instellingen juist beleid hebben dat investeringen in kernwapenproducenten (gedeeltelijk) uitsluit.

Op de tweede plaats in Nederland staat Aegon (695 miljoen euro) gevolgd door de ING Group (409 miljoen euro).[4] Wereldwijd investeren 382 banken, verzekeraars en pensioenfondsen gezamenlijk 493 miljard US dollar in 26 bedrijven die betrokken zijn bij productie, onderhoud of modernisering van kernwapens.

Inmiddels hebben 22 Nederlandse financiële instellingen beleid dat investeren in kernwapens beperkt of uitsluit, tegenover 18 vorig jaar. De pensioenfondsen Horeca & Catering, Philips en PNO Media sluiten alle kernwapenproducenten uit van investeringen. Naast ASN Bank en Triodos sluit nu ook de SNS Bank investeringen in kernwapenproducenten helemaal uit, net als de verzekeraars ASR en Menzis.

Mogelijkheden provincie om investeringsbeleid ABP te beïnvloeden

De provincie is in de positie om concreet actie te ondernemen om het investeringsbeleid van het ABP te beïnvloeden. Zo kan de provincie:

duidelijk maken aan het ABP deze investeringen niet meer te dulden en tevens opheldering vragen aan het ABP waarom zij opnieuw de toezegging om de investeringen in kernwapenproducenten te heroverwegen, geen gestalte geeft;
het investeringsbeleid van het ABP bespreken in IPO met als doel om als kapitaalverschaffers gezamenlijk het signaal aan ABP af te geven deze investeringen niet meer te dulden.

Discussiepunten

De Partij voor de Dieren hoort graag van de andere fracties wat zij vinden van bovengenoemde acties.

[1] https://noordholland.partijvoordedieren.nl/vragen/investeringen-van-abp-in-kernwapenproducenten

[2] http://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/vanavond-in-eenvandaag-leden-abp-bezwaar-tegen-investeringen-in-kernwapenproducenten

[3] http://www.paxchristi.net/news/dont-bank-bomb-campaign/2807#sthash.FumzoxNQ.dpbs

[4] file:///D:/Gebruikers/Downloads/nederlandse-investeringen-2015%20(1).pdf

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer