Beein­diging van jacht in het jacht­seizoen op de wild­soorten in stil­te­ge­bieden


28 november 2013

Haarlem, december 2013

Samenvatting
De Partij voor de Dieren stelt voor om de uitzondering op het verbod vuurwapens te mogen gebruiken in stiltegebieden voor plezierjacht te verwijderen. De uitzondering is onnodig en daardoor doet zij afbreuk aan de stiltegebieden, omdat luide knallen de ervaring van natuurlijke geluiden kunnen verstoren.

Stiltegebieden zijn gebieden waarin natuurlijke geluiden niet of nauwelijks worden gestoord
Stiltegebieden zijn vastgelegd in de Provinciale Milieuverordening (PMV). Deze gebieden vinden hun oorsprong in de Wet geluidhinder (Staatsblad, 1979). Stiltegebieden waren daarin gedefinieerd als gebieden waarin de geluidbelasting door toedoen van menselijke activiteiten zo laag is, dat de in dat gebied heersende natuurlijke geluiden niet of nauwelijks worden gestoord.

Aan stiltegebieden is behoefte
Stilte is een oerkwaliteit. In 2006 schreef de Gezondheidsraad aan de staatssecretaris van VROM dat stilte in Nederland steeds schaarser werd, terwijl veel mensen behoefte hebben aan plekken waar nog rust heerst. Lawaai is niet langer alleen een probleem in de stedelijke woonomgeving.

Het is belangrijk om geen onnodig lawaai in stiltegebieden toe te laten
Om de stilte te borgen is in stiltegebieden een groot aantal activiteiten verboden, om te voorkomen dat stiltegebieden lawaaiig worden. Het gebruik van een vuurwapen is verboden omdat met 'dit toestel de ervaring van de natuurlijke geluiden ... kan worden verstoord'.
Hierop worden uitzonderingen gemaakt, bijvoorbeeld voor de politie in geval van nood. Ook het verbod op gebruik van een vuurwapen is als uitzondering opgenomen "bij of krachtens de Flora- en faunawet, met inachtneming van de toepasselijke voorschriften." Deze uitzonderingen zijn zo ruim gekozen, dat het verbod op dit toestel feitelijk niet bestaat.

Verschillende soorten jacht in Flora- en faunawet
De Flora- en Faunawet maakt een onderscheid tussen jacht en 'beheer en schadebestrijding'.

Jacht is geregeld in Hoofdstuk V 'Titel II Jacht' van de wet (art. 31 en daarna verdere uitwerking). Jacht is het vangen en doden door een jachtaktehouder van wilde eend, fazant, haas, konijn en houtduif. Deze jacht op wild mag zonder onderbouwing plaatsvinden en wordt daarom in de volksmond ook wel 'plezierjacht' genoemd.

Artikel 31
• 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 9 is het toegestaan te jagen op wild voorzover dit geschiedt in overeenstemming met het bepaalde bij of krachtens de artikelen 15a, 15b en 32 tot en met 59.
• 2. Het bepaalde in artikel 10 is niet van toepassing voorzover wild waarop het is toegestaan te jagen, opzettelijk wordt verontrust bij de uitoefening van de jacht.
• 3. Het bepaalde in artikel 16, derde lid, is niet van toepassing bij de uitoefening van de jacht voorzover de jacht is toegestaan met behulp van dieren.

Beheer en schadebestrijding is geregeld in Hoofdstuk V 'Titel III Vrijstellingen, ontheffingen en vergunningen' paragraaf 3 'beheer en schadebestrijding' van de wet (art. 65 t/m 82).
Beheer en schadebestrijding kan aan de orde zijn wanneer bijvoorbeeld een boer schade heeft aan gewassen. De provincie kan dan onder meer een ontheffing voor afschot verlenen, mits er voldaan wordt aan de voorwaarden daarvoor. Eén van die voorwaarden is dat er geen andere oplossing is voor het tegengaan van schade.

Artikel 68
• 1. Wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat en indien geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort, kunnen gedeputeerde staten, voorzover niet bij of krachtens enig ander artikel van deze wet vrijstelling is of kan worden verleend, ten aanzien van beschermde inheemse diersoorten, het Faunafonds gehoord, ontheffing verlenen van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 9 tot en met 15, 15a,
15b, tweede lid in samenhang met het eerste lid, 16,17,18, 53, eerste lid, onderdelen c en d, 72, vijfde lid, en 74:
o a. in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid;
o b. in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;
o c. ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren;
o d. ter voorkoming van schade aan flora en fauna of
o e. met het oog op andere, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen, belangen.

Stilte niet verstoren voor een hobby
De Partij voor de Dieren stelt voor om in stiltegebieden geen uitzondering te maken voor de jacht. Beheer en schadebestrijding blijft mogelijk. De jacht veroorzaakt onnodig lawaai, omdat de noodzaak van jacht in de wet of de daaruit volgende procedures niet is gegeven. Zonder noodzaak luide knallen toelaten in een stiltegebied kan de ervaring van de natuurlijke geluiden verstoren.

Provinciale Staten besluiten:
De Provinciale Milieuverordening als volgt aan te passen:
Artikel 4.3.2 lid 2b punt 3 van de Provinciale Milieuverordening na de tekst
'bij of krachtens de Flora- en faunawet'

toe te voegen de tekst:
'met uitzondering van artikel 31 van deze wet'
zodat artikel 4.3.2 lid 2b punt 3 komt te luiden:
'bij of krachtens de Flora- en faunawet met uitzondering van artikel 31 van deze wet'.

A. E. van Liere MA, MSc.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer