Bijdrage PIP N247


4 februari 2019

Voorzitter,

Groot onderhoud van wegen kan je het goed doen of niet goed doen. De opgave aan GS was duidelijk en bij het Provinciale meerjarenprogramma Infrastructuur zojuist weer bekrachtigd: de natuur en de leefbaarheid mogen er niet op achteruitgaan.

Helaas, het is GS niet gelukt om hieraan te voldoen.

Er is op dit moment geen zekerheid dat de leefbaarheid niet verslechterd, helemaal niet omdat geluidsonderzoek nog bezig is en dat de verlaging van de snelheid bij voorbaat al wordt uitgesloten.

De natuurcompensatie blijkt ook niet haalbaar en wordt daarom weer financieel gecompenseerd. Voorzitter, dan is weinig geloofwaardig in dit gebied. Midden in de groene bufferzone boven Amsterdam, met grote brokken weidevogelleefgebied en versnipperde EHS. Partij voor de Dieren vindt dat natuur nooit de dupe mag worden van de plannen van de mens. Maar nog nooit lag er zo’n duidelijk opdracht bij GS om dit ook uit te voeren.

We zien dat GS vooral hun best doen voor de mobile-mens en dat de natuur het nakijken heeft.

Voorzitter, daarom de volgende twee moties om de opdracht richting GS expliciteter te maken:

dragen het college van Gedeputeerde Staten op:

weidevogelleefgebied en NNN compensatie niet geldelijk te compenseren, maar in de regio nieuwe gebieden in te richten;

en een tweede motie

dragen het college van Gedeputeerde Staten op:

dat de leefbaarheid en in het bijzonder de geluidsoverlast, niet zal verslechteren;

en gaan over tot de orde van de dag

Daarnaast zie we dat de Crisis en Herstelwet gebruikt gaat worden. Er zijn twee redenen om dit te doen. OF om werkgelegenheid te stimuleren. Maar met de stijgende kosten van wegenbouw, door tekort aan personeel kan dat het niet zijn.

OF als overgang naar de omgevingswet. De wet die participatie als kern heeft. Waarbij vooraf met burgers en bedrijven naar overeenstemming en oplossingen gezocht wordt. Voorzitter, dat kan ook de reden ook niet zijn gezien de gesprekken die niet gevoerd zijn en plannen die niet gehoord worden.

En daarom het volgende amendement

---------------------------------

De bereikbaarheid van Waterland verslechtert. De N247 is zwaar belast met zowel autoverkeer als openbaar vervoer. De samenwerkende overheden willen de bereikbaarheid op de N247 voor fietsers, automobilisten en openbaar vervoerreizigers bevorderen. De verkeersveiligheid moet daarbij verbeteren en de leefbaarheid en de natuur mogen er niet op achteruitgaan. Om de doorstroming te verbeteren, worden de opstelvakken bij het kruispunt N247-A10 aangepast en de verkeersstromen (openbaar vervoer/ autoverkeer/fietsers) rondom kruispunt Het Schouw ontvlochten door een complete reconstructie met aanleg van diverse kunstwerken. Daarnaast wordt bij kruispunt Het Schouw een busoverstappunt, een P+R en P+B aangelegd en wordt het huidige brandstofverkooppunt verplaatst. Rond kruispunt Bernhardlaan in Monnickendam wordt de (aansluiting met de) parallelweg verplaatst, een P+R aangelegd en een bushalte verplaatst. Kruispunt Nieuwendam, Hoogedijk en Wagenweg worden aangepast. Tussen de Hoogedijk en de Wagenweg wordt een fietspad aan de oostzijde van de N247 aangelegd en het wegprofiel tussen de Hoogedijk en de Zeddeweg (N517) wordt verbreed zodat er meer ruimte komt tussen de busbaan en de rijbaan.

In de kamerbrief van 29 oktober j.l. naar aanleding van aanpassing van de Chw merken de fractie van de PvdD en D66 ook als op dat:

De aanleiding van de Chw is komen de vervallen. Het aanjagen tot bouw heeft nu zelfs als gevolg dat er een onplanbare kostenstijging is in deze sector door tekort aan persooneel. Het toepassen van de Chw kán dus niet de reden zijn om gebruik te maken van deze wet.

De Chw heeft als kern dat er een vorm van participatie gevoerd wordt. De duur van de voorbereiding hoeft geen invloed te hebben op de zurgvuldigheid; maar als we moeten constateren dat het onderzoek naar geluidsmaatregelen nog gevoerd moeten worden en dat gesprekken met belanghebbenen nog niet afgerond zijn. Kan je concluderen dat de Chw niet conform de geest van de Omgevingswet wordt toegepast.