Bijdrage bij motie reactieve aanwijzing megastal Meerkip


14 oktober 2013

Voorzitter,

U kent ‘m nog wel, Meerkip in de gemeente Hollands Kroon. De geplande kippenfabriek voor 366.000 kippen iedere 6 weken aan de Oudelanderweg in Middenmeer.

De gemeente heeft in mei 2013 de ontwerp-omgevingsvergunning voor deze megastal verleend. Onderdeel van deze vergunning is ‘het handelen in strijd met het bestemmingsplan’, want op de betreffende locatie is volgens het bestemmingsplan geen intensieve veehouderij toegestaan.

GS hebben tegen deze ontwerp-vergunning een zienswijze ingediend, omdat de omvang van het bedrijf in strijd is met provinciaal beleid: het bedrijf moest terug van 5.000 vierkante meter naar 4.400 vierkante meter.

De gemeente heeft deze zienswijze naast zich neergelegd en de vergunning ongewijzigd verleend.

GS hebben hierop de gemeente per brief laten weten dat de gemeente onvoldoende rekening houdt met de maatschappelijke discussie en de besluitvorming niet gewenst achten.

Een logische stap hierop is het geven van een reactieve aanwijzing aan de gemeente. Zienswijzen van de provincie dienen immers serieus te worden genomen en het is van belang dat zorgvuldig de hand wordt gehouden aan het provinciaal ruimtelijk beleid.

Daarom dien ik de motie in met als dictum:

Provinciale Staten dragen het College van Gedeputeerde Staten op:

een reactieve aanwijzing te geven aan de gemeente Hollands Kroon zodat de omgevingsvergunning niet in werking treedt wegens strijdigheid met provinciaal beleid;

en gaan over tot de orde van de dag.

Deze motie is medeondertekend door SP, GroenLinks, PVV en de Ouderenpartij Noord-Holland.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer